Species Observations - multiple data resources

Innehåll: Produkten innehåller API som hämtar artobservationer ur flera olika datakällor, inklusive Artportalen. Detta API gäller i första hand även för den som vill hämta data ur Artportalens databas. Produkten innehåller även API:er som hämtar taxonomirelaterad information ur Dyntaxa och naturvårdslistor (taxonlistor för t.ex. rödlistade arter och fridlysta arter), samt API som hämtar artrelaterad information ur SLU Artdatabankens artfaktadatabas.

Åtkomst: Öppen. Prenumerera på produkten för att erhålla nyckel.

Dokumentation: GitHub repository - innehåller dokumentation om hur man använder API:et

Läs mer om API:et för observationsdata på SLU Artdatabankens webbplats

Den här produkten innehåller 4 API:er: